EKAWP IV

Thursday, May 04, 2006

I. Title: PAMAMARAAN SA PAGKUHA NG IMPORMASYON/KAALAMAN TUNGKOL SA PINAKAHULING
PANGYAYARI
II. Lesson Reference No. 5
III. Lesson Title: PANDAGDAG SA KAALAMAN
IV. Lesson Description:
Pamamaraan sa pagkuha ng impormasyon/kaalaman tungkol sa pinakahuling
pangyayari
Pagtuklas ng katotohanan at kanais nais na gawi sa pagkuha ng impormasyon
V. Learning outcome:
Nakagagamit ng iba't ibang paraan sa pagkuha ng impormasyon/kaalaman
tungkol sa pinakahuling pangyayari
Naipamamalas ang nais gawin sa pagtuklas ng katotohanan
VI. Learning presentation:
Buksan ang link na ito.
http://ccat.sas.upenn.edu/tagalog/news.htm Ibigay ang impormasyong
nabasa sa link
Basahin ninyo ito:
" Ang mata'y ginagamit para makakita
Ang tainga'y ginagamit para makarinig
Ang dila'y ginagamit para magpaliwanag
Ngunit maging maingat sa paghahatid ng kaalamang
nabatid"
Ano ang masasabi ninyo sa tugmang ito? Isulat ang sagot sa
notbuk.
VII. Learning Activity:
Sagutin ninyo ang mga tanong na nasa "IYONG ALAMIN'pp.49 ng Magandang
Asal
Basahin ang paksang aralin "PANDAGDAG SA KAALAMAN" at sagutin
ang mga tanong sa "IYONG SAGUTIN" pp.50 ng aklat
Isulat ang inyong sagot sa notbuk
Itala ang mga dapat tandaan sa inyong notbuk.
VIII. Learning Evaluation:
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp
Class key: agapitaalegro
Password key: 1234567
IX. Gawaing Bahay:
Sumulat ng isang impormasyon at ibahagi sa kamag-aral sa klase.

Wednesday, May 03, 2006

I. Subject Name: PAGPAPAHALAGA SA KULTURA NG IBA'T IBANG PANGKAT NG TAO
II. Lesson Reference No. 4
III.Lesson Title: PAGPAPAHALAGA SA KULTURA NG IBA'T IBANG PANGKAT NG TAO
IV. Lesson Description:
Kultura ng iba't ibang pangkat ng tao
Paggalang sa kultura ng iba't ibang pangkat upang
mapanatili ang kapayapaan
Iba't ibang paraan upang mapanatili ang kapayapaan
V. Learning Outcome:
Nalalaman ang kultura ng iba't ibang pangkat ng tao
Naipakikita ang paggalang sa kultura ng iba't ibang pangkat upang
mapanatili ang kapayapaan
Naipakikita ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang kapayapaan
VI. Learning Presentation:
Pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang pagdiriwang ng iba't ibang
pangkat ng tao. Buksan ang mga larawan sa mga sumusunod na link.
http://www.hagonoy.com/pagdiriwang/z_lentproc12.jpg
http://tweethumbsup.hannahlou.de/DSC00189a.jpg
http://www.hagonoy.com/pagdiriwang/z_xmas_ny1.jpg

Pagbasa ng tugma nasa "IYONG ISIPIN" sa aralin 31, pp.158 ng Magandang
Asal
VII.Learning Activity:
Tingnan anghttp://www.hagonoy.com/pagdiriwang/z_fiesta_colorfuldancers.jpg mga larawan na makikita sa http://www.hagonoy.com/pagdiriwang/z_lentpalaspas3.jpg
http://www.hagonoy.com/pagdiriwang/z_xmas_ny1.jpg


Sabihin kung anu-ano ang mga larawan at ipaliwanag ang bawat isa
Isulat sa notbuk ang mga paliwanag
Basahin ang paksang aralin "PAGPAPAHALAGA SA KULTURA NG IBA'T IBANG
PANGKAT NG TAO
Sagutin ang mga tanong na nasa "IYONG SAGUTIN" AT "IYONG GAWIN" pp.160
ng Magandang Asal
VIII.Learning Evaluation:
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp
Class Key: agapitaalegro
Password Key: 1234567

IX. Assignment:
Basahin ang nasa "IYONG PANGAKO" at gawin ang nakatakdang gawain

Tuesday, May 02, 2006

I. Subject Name: BIO INTENSIVE GARDEN [BIG]
II. Lesson Reference No.2
III.Lesson Title: PAGGAMIT NG BIO INTENSIVE GARDEN [BIG]
IV. lesson Description:
Pagkilala kung ano ang "Bio Intensive Garden"
Mga paraan upang magkaroon ng malinis at magandang kapaligiran
Paghikayat sa mga kaibigan/kapitbahay na gamitin ang "Bio Intensive Garden"
V. Learning outcome:
Nalalaman kung ano ang "Bio Intensive Garden"
Naibibigay ang mga paraan upang magkaroon ng malinis at magandang kapaligiran
Nahihikayat ang mga kaibigan/kapitbahay na gamitin ang Bio Intensive Garden
VI. Learning Presentation
Buksan ang link na ito at pag-aralan ang mga larawan.
http://www.alin.or.ke/tech-note/data/bio_inte.html
VII.Learning Activity:
1. Buksan at pagaralan ang nasa link na ito:
http://www.alin.or.ke/tech-note/data/bio_inte.html
2.Basahin ang paksa ng aralin,"Paggamit ng Bio Intensive Garden" pahina 43 ng
Magandang Asal
3.Sagutin ang tanong na nasa pp.40 ng Aklat
4.Isulat ang dapat tandaan sa Paggamit ng Bio Intensive Garden
5.Gawin ang nasa Iyong Gawin pp.41 ng Akilat
VIII.Learning Evaluation:
Sagutin ang mga tanong:http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
Class Key: agapitaalegro
Password Key: 1234567
IX. Gawaing Bahay:
Upang mahikayat ang mga kapitbahay/kaibigan na gamitin ang Bio Intensive Garden
ano ang maipapangako mong gawin? Isulat sa iyong notbuk.

Monday, May 01, 2006

I. Subject name: PANSARILING KALUSUGAN
II. Lesson Reference No. 1
III.Lesson Title:
KAMALAYANG PANGKALUSUGAN
IV. Lesson Description:
Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na gawain sa pagpapaunlad ng kaang-
kupang pisikal.
Nalalaman ang iba't ibang gawain para sa pansariling kalusugan
Naisasagawa ang iba't ibang gawain para sa pansariling kalusugan
V. Learning outcome:
Naisasagawa at naipamamalas nang maluwag sa loob at naayon sa kakayahan ang
mga gawain sa pagpapaunlad ng kaangkupan pisikal
VI. Learning presentation:
Tingnan ang larawan ng tatlong bata
a href="http://photos1.blogger.com/blogger/4944/2842/1600/_1870859_150child.jpg">border="0" alt="" />

VII.Learning activity:
1. Tingnan at pagaralan ang mga larawan sino sa tatlo ang may malusaog na
pangangatawan?
2. Basahin ninyo ang paksa, KAMALAYANG PANGKALUSUGAN na nasa pahina 14 ng
Magandang Asal
3. Sagutin ninyo ang mga tanong sa IYONG SAGUTIN
4. Itala ang mga dapat tandaan
VIII.Learning evaluation:
Sagutin ang mga tanong na nasa www.prongo.com
http://www.prongo.com/quizstation/edit/editquestions1.asphttp://www.prongo.com/
Class key: agapitaalegro
Password key: 1234567
IX. Assignment:
Gumawa ng talata kung paano mapapangalagaan ang pansariling kalusugan.

Wednesday, April 26, 2006

Kalinisan at Pang alaga ng mga Pook Pampubliko1

I. Lesson Title:
KALINISAN AT PANGANGALAGA NG MGA POOK PAMPUBLIKO
II. Brief Description:
Kalinisan at pangangalaga sa mga pook pampubliko

III.Learning Outcomes:
Nalalaman ng mga mag-aaral ang mga pook na pampubliko
Nalalaman ang wastong kalinisan at pangangalaga sa mga pook pampubliko

IV. Learning Presentation:
Tingnan ang mga larawan ng ibat ibang parke
http://www.jmg.gov.my/files/MALAYSIA&ASEAN/luneta.jpg
http://www.cityofpines.com/burnhampark06.jpg
Anu-ano ang masasabi ninyo sa mga parke?
V. Learning Activity:
Tingnan muli ang mga larawan ng iba't ibang parke, sumulat ng 5 pangungusap
sa bawat isa.
Basahin ang paksang "ANG BAWAT ISA AY KATULONG" nasa pp.139-140 ng Magandang
Asal
Sagutin ang mga tanongsa"IYONG SAGUTIN" na nasa aklat pp.145
Gawin ang "IYONG GAWIN" PP.145
Isulat ang mga dapat tandaan sa inyong notbuk
VI. Learning Evaluation:
http://www.prongo.com/quizstation/edit/editquestions1.asp
Class Key: agapitaalegro
Password Key: 1234567
VII. Assignment:
Basahin ang "IYONG PANGAKO" at gawin ang nakatakdang gawain.